Giełda – podstawowe informacje

Dodano dnia: 09-04-2012, Odpowiadające tagi: gielda, informacje, inwestycje

Chociaż wiele osób styka się na co dzień z pojęciem „giełda”, część z nich nawet na niej inwestuje, to nie każdy potrafi precyzyjnie wyjaśnić to właśnie pojęcie. Rozumiemy je raczej intuicyjnie, lecz poprawną i rzetelną definicję tego słowa są w stanie przytoczyć tylko nieliczni.

Zacznijmy więc od początku – giełda to swojego rodzaju spotkanie handlowe, które odbywa się o z góry ustalonej porze, w ściśle określonym miejscu. Jej celem jest sprzedaż określonych towarów i, co najistotniejsze, po cenach, które zostały ogłoszone w codziennym notowaniu. Warto tutaj jeszcze dodać, że słowo „giełda” wywodzi się z wywodzącego się ze Skandynawii określenia „gildi”, czyli stowarzyszenie, zebranie.

Jak można się domyślić, tego rodzaju transakcje przeprowadza się zgodnie z ustalonym regulaminem. Koncesji na działanie giełdy udziela konkretne państwo, w którym to ona się odbywa. We wspomnianym wyżej regulaminie określone są takie sprawy jak prawa oraz obowiązki członków giełdy, jej cel, sposób zawierania transakcji oraz rozstrzygania sporów czy też ewentualnych reklamacji. W zależności od powstania, wyróżnić możemy giełdę korporacyjną i giełdę państwową.

Podstawowe informacje o Forex

Dodano dnia: 09-04-2012, Odpowiadające tagi: gielda, informacje, inwestycje

O Forex słyszało z pewnością wiele osób, zwłaszcza użytkowników Internetu. Termin ten wywodzi się z języka angielskiego a oznacza nic innego jak Foreign Exchange, czyli jest on określeniem międzynarodowego rynku walut. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o Forex?

Nie wszyscy zdają sobie zapewne sprawę, iż Forex stanowi największy na świecie rynek ze zdumiewającymi obrotami sięgającymi cztery i pół biliona dolarów w ciągu dnia. Większość z tych obrotów generowana jest przez uczestników tego rynku, lecz część z nich pochodzi także z takich źródeł jak inwestycyjne banki, osoby prywatne czy też spekulacje funduszy.

Nietypową i jedną z najbardziej charakterystycznych cen omawianego rynku jest jego dostępność przez całą dobę. Kolejną cechą Forex, którą uznać też należy za jego jedną z największych zalet, jest duża płynność. Dzięki niej, w większości przypadków zarówno kupno, jak i sprzedaż waluty w dowolnej ilości nie stanowi żadnego problemu.

Na koniec warto wspomnieć także o tym, iż Forex to rynek typu Over The Counter (OTC), czyli bez jednej głównej siedziby. Decentralizacja oznacza, iż brak jest jednej instytucji nadzorującej ów rynek - w Polsce na przykład funkcję tę sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, w innych krajach zaś mamy inne jednostki kontrolujące.

Giełda papierów wartościowych

Dodano dnia: 12-04-2012, Odpowiadające tagi: gielda, informacje, inwestycje

Giełda papierów wartościowych to nic innego, jak rynek, gdzie transakcje kupna i sprzedaży owych papierów wartościowych wykonywane są przez maklerów w imieniu ich klientów. Zanim przejdziemy do jej szerszego omówienia, warto wspomnieć kilka słów na temat samych papierów wartościowych.

Tak więc mianem papierów wartościowych określamy dokumenty lub zapisy informacyjne, które stanowią prawo majątkowe. Zgodnie z polskimi przepisami, papierami wartościowymi są akcje, obligacje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, subskrypcyjne warranty.

W Polsce giełda papierów wartościowych odbywa się w Warszawie. Jako spółkę akcyjną założył ją Skarb Państwa. Będąc bardziej precyzyjnym, jej działalność została wznowiona w roku 1991. Wymiana papierami wartościowymi odbywa się zgodnie z regulaminem, ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku a także wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego. Giełdę warszawską podzielić można na rynek podstawowy oraz równoległy. Na koniec warto wspomnieć o najważniejszych indeksach tej giełdy, a są to WIG20, mWIG40 oraz WIG.

Co to jest dom maklerski

Dodano dnia: 12-04-2012, Odpowiadające tagi: kupno, transakcje, inwestycje

Chcielibyśmy omówić tutaj pojecie silnie powiązane z działalnością giełdy, a mianowicie dom maklerski. Tak więc, dom maklerski, znany także pod pojęciem biura maklerskiego, jest członkiem giełdy papierów wartościowych. Mówiąc najogólniej, jest to zazwyczaj powiązana z konkretnym bankiem instytucja umożliwiająca przeprowadzanie transakcji kupna jak też sprzedaży akcji, obligacji i innych papierów wartościowych.

Należy tutaj podkreślić, że klienci domu maklerskiego mają możliwość założenia rachunku inwestycyjnego gromadzącego informacje o stanie aktywów (środki pieniężne jak też papiery wartościowe). Biuro maklerskie wykonuje transakcje kupna i sprzedaży na zlecenie klienta. Będąc bardziej precyzyjnym, dokonują tego zatrudnieni w instytucji maklerzy. Powinni oni posiadać upoważnienie do dokonywania czynności na giełdzie. Przy okazji tego tematu, należy przytoczyć jeszcze jedno pojęcie. Afiliant, bo o nim mowa, to szczególny rodzaj domu maklerskiego, które nie posiada członkowstwa na giełdzie. W związku z tym, podczas składania swoich dyspozycji kupna czy też sprzedaży, korzystać musi z pośrednictwa instytucji będącej członkiem giełdy.

Drzwi Wałcz zamówienia publiczne

[1] 2 3     następna
Copyright timeprofit.pl